Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPraca w Austrii - stan w 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Lidia Szeląg | 2016-02-16 14:43:15
praca w austrii

Obowiązująca od 1 maja 2011 r. austriacka ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), w skrócie LSDB-G wprowadziła istotne zmiany dotyczące warunków zatrudniania w Austrii pracowników z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Polacy, podobnie jak obywatele innych krajów Unii Europejskiej mogą podejmować pracę w Austrii bez uzyskiwania pozwolenia, jednakże po spełnieniu określonych warunków.

Obowiązująca od 1 maja 2011 r. austriacka ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), w skrócie LSDB-G wprowadziła istotne zmiany dotyczące warunków zatrudniania w Austrii pracowników z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii, Bułgarii i Rumunii).

Cytowany akt normatywny wprowadza zrównanie stawek płacowych i obowiązkowych stawek na ubezpieczenia społeczne pracowników z wyżej wymienionych krajów ze stawkami

obowiązującymi rodzimych, austriackich pracowników.

Wysokości stawek płacowych austriackich pracowników są określane przez stosowne ustawy,

rozporządzenia lub umowy zbiorowe (płacowe zbiorowe umowy taryfowe) zawierane w ramach poszczególnych branż (tzw. Kollektivverträge). Wysokość taryfowych stawek płacowych wg branż jest dostępna na stronach internetowych takich jak np. http://www.guschi.at/kollektiv.htm lub http://www.kollektivvertrag-online.at

Przykładowo, zbiorowe umowy taryfowe dla fachowych pracowników zatrudnionych w przemyśle budowlanym, w zależności od zajmowanego stanowiska, określają minimalne wynagrodzenie w przedziale od 7,73 EUR za godzinę do 14,55 EUR za godzinę. Pracodawcy zarejestrowani i mający swoje siedziby na terenie Austrii (inländische Arbeitgeber) oraz pracodawcy nie zarejestrowani i nie mający własnej siedziby na terenie Austrii (ausländische Arbeitgeber) są zobowiązani do wypłacania wynagrodzeń pracownikom w wymiarze przewidzianym np. w umowach taryfowych dla poszczególnych rodzajów wykonywanej pracy. Obowiązuje również czas pracy określany przez stosowne umowy taryfowe.

Wspomniane wyżej regulacje odnoszą się również do tych zagranicznych firm, które zawodowo trudnią się delegowaniem (podnajmowaniem) pracowników np. z Polski do realizacji np. umowy o dzieło na terenie Austrii.

Pracodawcy, w tym z Polski, zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji w języku niemieckim w postaci:

1) umowy o pracę (Arbeitsvertrag) lub dokładnego opisu praw i obowiązków służbowych danego

pracownika z podaniem wysokości wynagrodzenia (Dienstzettel);

2) karty czasu pracy (Arbeitszeitaufzeichnung);

3) listy płac (Lohnaufzeichnung);

4) listy wypłat wynagrodzeń (Lohnzahlungsnachweise) w postaci przelewów bankowych lub zakładowej listy wypłat z kasy przedsiębiorstwa.

Koordynującym organem kontrolnym ds. przestrzegania postanowień zapisów ustawy O zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego jest Wiedeński Okręgowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Wiener Gebietskrankenkasse, w skrócie WGKK), Wienerbergstrasse 15-19, A-1100 Wien, tel.: (00431) 601 22 38 06, fax.: (00431) 601 46 13, e-mail: office@wgkk.at, Internet: www.wgkk.at

Działania kontrolne są również prowadzone przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych (Krankenversicherungsträger), instytucje pełniące funkcje organów inspekcji pracy na budowach (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse) oraz Federalne Ministerstwo Finansów tzw. KIAB – zob. poniżej.

Do KIAB należy pisemnie zgłaszać:

 polskich pracowników delegowanych przez polskie firmy do Austrii w celu realizacji okreśonych prac takich jak np. umowy o dzieł zleconej przez austriackąfirmątzw. Generalunternehmer;

 pracowników prowadząych w Polsce włsnądziałlnośćgospodarcząi przyjeżżjąych do Austrii indywidualnie w celu podjęia pracy polegająej np. na realizacji umowy o dzieł zleconej przez austriackąfirmętzw. Generalunternehmer.

Pisemne zgłszenie do KIAB wypełia polski pracodawca delegująy fachowców do prac w Austrii jak równieżpolski obywatel prowadząy samodzielnądziałlnośćgospodarcząw Polsce zamierzająy pracowaćw Austrii na jeden tydzieńprzed rozpoczęiem pracy w tym kraju. ( W szczególnie uzasadnionych przypadkach –krócej niżtydzień.

Elektronicznego zgłszenia o planowanym rozpoczęiu pracy w Austrii należ dokonywaćminimum na jeden tydzieńprzed rozpoczęiem pracy w Austrii. Formularz dostęny jest na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów (w formacie pdf do wypełienia w systemie online): www.bmf.gv.at w TOOLS - po prawej stronie ekranu klikamy w „Formulare", dalej w "zur Folmulardatenbank" oraz w okienku „Auswahl" wpisujemy ZKO 3. Nastęnie klikamy w Suchen i wybieramy wersjęniemieckąZKO 3 lub angielskąZKO 3-E, klikamy w link „eb Formular", wybieramy: Neumeldung" albo „achsendung" oraz „eiter". Po pojawieniu sięformularza szczegółwo należ go wypełić(dostęna jest

pomoc online przy wpisywaniu poszczególnych pozycji, pominięie niektórych informacji spowoduje jego nieprzyjęie) i przesłćelektronicznie na adres Federalnego Ministerstwa Finansów (KIAB) tj.:

Zentrale Koordinationsstelle

des Bundesministeriums für Finanzen

für die Kontrolle illegaler Beschäftigung

Brehmstrasse 14

A-1110 Wien

E-Mail: post.finpol-zko@bmf.gv.at

Fax.: (00431) 514 33 59100 69

Federalne Ministerstwo Finansów (KIAB), po odnotowaniu wpłwu wniosku, przesył go dalej do kompetentnego terytorialnie oddział Urzęu Pośednictwa Pracy - AMS (www.ams.at), w miejscowośi, gdzie bęąrealizowane prace. KIAB jest zobowiąany do przesłnia polskiemu pracodawcy potwierdzenia otrzymania zgłszenia. Ponieważmoż to trwać zaleca sięposiadanie potwierdzenia wysłnia zgłszenia.

Wymóg zgłszenia polskich pracowników do KIAB obowiąuje przez okres trwania realizacji austriackiego zlecenia okreśonego w pisemnym kontrakcie zawartym pomięzy polskim wykonawcąi austriackim zleceniodawcą Po przesłniu wniosku z tygodniowym wyprzedzeniem, polscy fachowcy mogąrozpocząćprace nawet w przypadku, gdy ich polski pracodawca nie otrzymałjeszcze stosownego potwierdzenia – w tym przypadku od oddział Austriackiego Urzęu Pośednictwa Pracy - AMS (ArbeitsMarktService), na którego administracyjnym terenie jest realizowany kontrakt.

W przypadku, gdy Federalne Ministerstwo Finansów wspólnie z lokalnym oddziałm AMS (ArbeitsMarktService) odmówiąwydania stosownego potwierdzenia (np. zakwestionująkwalifikacje zawodowe polskich fachowców, wysokośćwynagrodzenia, brak polskiego dokumentu o ubezpieczeniu w polskim oddziale ZUS w postaci karty A1), wówczas wszelkie prace realizowane przez zgłszonych pracowników muszązostaćprzerwane. Kopie wypełionych i przesłnych do KIAB formularzy (na tydzieńprzed rozpoczęiem pracy w Austrii) cał czas towarzysząpolskim pracownikom delegowanym do pracy w Austrii. Dla pracodawców nie przestrzegająych zapisów wymienionej wyżj ustawy sąprzewidziane różorodne kary, włąznie z zakazem prowadzenia działlnośi gospodarczej na terenie Austrii co najmniej przez jeden rok.

Pracodawcy zatrudniająy do 3 pracowników opłcanych poniżj przepisowych stawek taryfowych bęąkarani grzywnąw wysokośi od 1 tys. EUR do 10 tys. EUR, za każego

pracownika. W przypadku ponownego stwierdzenia przez organy kontrolne łmania przepisów grzywna wyniesie od 2 tys. EUR do 20 tys. EUR, za każego pracownika.

Pracodawcy zatrudniająy więej niż3 pracowników opłcanych poniżj przepisowych stawek taryfowych bęąkarani grzywnąw wysokośi od 2 tys. EUR do 20 tys. EUR za każego pracownika. W przypadku ponownego stwierdzenia przez organy kontrolne łmania przepisów grzywna wyniesie od 4 tys. EUR do 50 tys. EUR, za każego pracownika. Dodatkowo pracodawcy bęązobowiąani do wypłcenia pracownikom zaległch różic wynagrodzenia oraz uzupełienia austriackiemu zakłdowi ubezpieczeńspołcznych zaległch skłdek.

W przypadku pracodawców nie zarejestrowanych i nie mająych włsnej siedziby na terenie Austrii (ausländische Arbeitgeber), kary bęąnakłdane nie tylko za wspomniane wyżj zaniżnie płc, ale równieżza utrudnianie urzęowym organom przeprowadzania czynnośi kontrolnych polegająe np. na odmowie wpuszczenia kontrolerów na plac budowy i do pomieszczeńbiurowych, odmowie udostęnienia dokumentacji pracowniczej, czy teżbraku opisanej wyżj dokumentacji pracowniczej. W tych przypadkach grzywny mogąwynosićod 500,00 EUR do 5 tys. EUR, a przy ponownym stwierdzenia uchybieńod 1 tys. EUR do 10 tys. EUR.

Austriaccy pracodawcy mogąbyćukarani grzywnami w podobnym wymiarze w przypadku stwierdzenia nieprawidłwośi w zakresie odprowadzania skłdek na obowiąkowe ubezpieczenia społczne lub zalegania w opłcaniu tych skłdek.

Pracodawcy nie zarejestrowani i nie mająy włsnej siedziby na terenie Austrii (ausländische Arbeitgeber), kontynuująy pracępomimo orzeczenia w stosunku do nich wcześniejszego zakaz prowadzenia działlnośi gospodarczej na terenie Austrii, bęąkarani grzywnąod 2 tys. EUR do 20 tys. EUR.

W przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodach reglamentowanych przed rozpoczęiem pracy w Austrii fakt ten należ zgłsićdo Federalnego Ministerstwa Gospodarki (www.bmwfw.gv.at ). Lista zawodów reglamentowanych oraz stosowne formularze zgłszeniowe opublikowane sąna stronie internetowej tego ministerstwa w zakłdce „renzüberschreitende Dienstleistungserbringung".

UWAGA! WydziałPromocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu nie ponosi odpowiedzialnośi za skutki decyzji i działńpodjęych na podstawie informacji zawartych w informacji. Moc wiążąąposiadająjedynie polskie i austriackie przepisy zawarte w stosownych ustawach i innych aktach normatywnych
Pliki do pobrania

Praca 2016
pdf | 168.98 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert