Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPraca w Austrii – stan w 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Jerzy Jędrzejewski | 2015-10-22 11:05:01
praca w austrii

Polacy, podobnie jak obywatele innych krajów Unii Europejskiej mogą aktualnie podejmować pracę w Austrii na zasadzie oddelegowania z kraju macierzystego, bez uzyskiwania pozwolenia, jednakże po spełnieniu określonych warunków.

 

Polacy, podobnie jak obywatele innych krajów Unii Europejskiej mogą aktualnie podejmować pracę w Austrii na zasadzie oddelegowania z kraju macierzystego, bez uzyskiwania pozwolenia, jednakże po spełnieniu określonych warunków.

Obowiązująca od 1 maja 2011 r. austriacka ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz), w skrócie LSDB-G, wprowadziła istotne zmiany dotyczące warunków zatrudniania w Austrii pracowników z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii oraz od stycznia 2014 Bułgarii i Rumunii).

Cytowany akt normatywny wprowadza zrównanie stawek płacowych i obowiązkowych stawek na ubezpieczenia społeczne pracowników z wyżej wymienionych krajów ze stawkami

obowiązującymi rodzimych, austriackich pracowników.

Wysokości stawek płacowych austriackich pracowników są określane przez stosowne ustawy,

rozporządzenia lub umowy/układy zbiorowe (płacowe zbiorowe umowy taryfowe) zawierane w ramach poszczególnych branż (tzw. Kollektivverträge). Wysokość taryfowych stawek płacowych wg branż jest dostępna na stronach internetowych takich jak np. http://www.guschi.at/kollektiv.htm lub http://www.kollektivvertrag-online.at

Przykładowo zbiorowe umowy taryfowe dla fachowych pracowników zatrudnionych w przemyśle budowlanym, w zależności od zajmowanego stanowiska, określają minimalne wynagrodzenie w przedziale od 7,73 EUR za godzinę do 14,55 EUR za godzinę. Pracodawcy zarejestrowani i mający swoje siedziby na terenie Austrii (inländische Arbeitgeber) oraz pracodawcy nie zarejestrowani i nie mający własnej siedziby na terenie Austrii (ausländische Arbeitgeber) są zobowiązani do wypłacania wynagrodzeń pracownikom w wymiarze przewidzianym np. w umowach taryfowych dla poszczególnych rodzajów wykonywanej pracy. Obowiązuje również czas pracy określany przez stosowne umowy taryfowe.

 

Wspomniane wyżej regulacje odnoszą się również do tych zagranicznych firm, które zawodowo trudnią się delegowaniem (podnajmowaniem) pracowników np. z Polski do realizacji np. umowy o dzieło na terenie Austrii.

Pracodawcy, w tym z Polski, zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji w języku niemieckim w postaci:

1) umowy o pracę (Arbeitsvertrag) lub dokładnego opisu praw i obowiązków służbowych danego pracownika z podaniem wysokości wynagrodzenia (Dienstzettel);

2) karty czasu pracy (Arbeitszeitaufzeichnung);

3) listy płac (Lohnaufzeichnung);

4) listy wypłat wynagrodzeń (Lohnzahlungsnachweise) w postaci przelewów bankowych lub zakładowej listy wypłat z kasy przedsiębiorstwa.

Koordynującym organem kontrolnym ds. przestrzegania postanowień zapisów ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego jest Wiedeński Okręgowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Wiener Gebietskrankenkasse, w skrócie WGKK), Wienerbergstrasse 15-19, A-1100 Wien, tel.: (00431) 601 22 38 06, fax.: (00431) 601 46 13, e-mail: office@wgkk.at, Internet www.wgkk.at

 

Działania kontrolne prowadzone są również przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych (Krankenversicherungsträger), instytucje pełniące funkcje organów inspekcji pracy na budowach (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse) oraz Federalne Ministerstwo Finansów tzw. KIAB.

Do KIAB należy pisemnie zgłaszać:

  • polskich pracowników delegowanych przez polskie firmy do Austrii w celu realizacji określonych prac takich jak np. umowy o dzieło zleconej przez austriacką firmą tzw. Generalunternehmer;

  • pracowników prowadzących w Polsce własną działalność gospodarczą i przyjeżdżających do Austrii indywidualnie w celu podjęcia pracy polegającej np. na realizacji umowy o dzieło zleconej przez austriacką firmę tzw. Generalunternehmer.

 

Pisemne zgłoszenie do KIAB wypełnia polski pracodawca delegujący fachowców do prac w Austrii jak również polski obywatel prowadzący samodzielną działalność gospodarczą w Polsce zamierzający pracować w Austrii minimum na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w tym kraju. ( Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach –krócej niż tydzień).

Elektronicznego zgłoszenia o planowanym rozpoczęciu pracy w Austrii należy więc dokonywać minimum na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w Austrii. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów (w formacie pdf do wypełnienia w systemie online lub też można go wydrukować, wypełnić i wysłać faksem). Na stronie: www.bmf.gv.at - po prawej stronie ekranu klikamy w „Formulare”, dalej w okienku ”Folmularsuche” wpisujemy ZKO3. Następnie wybieramy wersję niemiecką ZKO 3 lub angielską ZKO 3-E. Po pojawieniu się formularza szczegółowo należy go wypełnić (dostępna jest pomoc online przy wpisywaniu poszczególnych pozycji, pominięcie niektórych informacji spowoduje jego nieprzyjęcie) i przesłać elektronicznie lub faksem na adres Federalnego Ministerstwa Finansów (KIAB) tj.:

Zentrale Koordinationsstelle

des Bundesministeriums für Finanzen

für die Kontrolle illegaler Beschäftigung

Brehmstrasse 14

A-1110 Wien

E-Mail: post.finpol-zko@bmf.gv.at

Fax.: (0043) 50233 5954194

 

Federalne Ministerstwo Finansów (KIAB), po odnotowaniu wpływu wniosku, przesyła go dalej do kompetentnego terytorialnie oddziału Urzędu Pośrednictwa Pracy - AMS (www.ams.at ), w miejscowości, gdzie będą realizowane prace. KIAB jest zobowiązany do przesłania polskiemu pracodawcy potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Ponieważ może to trwać, zaleca się posiadanie potwierdzenia wysłania zgłoszenia.

Wymóg zgłoszenia polskich pracowników do KIAB obowiązuje przez okres trwania realizacji austriackiego zlecenia określonego w pisemnym kontrakcie zawartym pomiędzy polskim wykonawcą i austriackim zleceniodawcą. Po przesłaniu wniosku z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, polscy fachowcy mogą rozpocząć prace nawet w przypadku, gdy ich polski pracodawca nie otrzymał jeszcze stosownego potwierdzenia – w tym przypadku od oddziału Austriackiego Urzędu Pośrednictwa Pracy - AMS (ArbeitsMarktService), na którego administracyjnym terenie jest realizowany kontrakt.

W przypadku, gdy Federalne Ministerstwo Finansów wspólnie z lokalnym oddziałem AMS odmówią wydania stosownego potwierdzenia (np. zakwestionują kwalifikacje zawodowe polskich fachowców, wysokość wynagrodzenia, brak polskiego dokumentu o ubezpieczeniu w polskim oddziale ZUS w postaci karty A1), wówczas wszelkie prace realizowane przez zgłoszonych pracowników muszą zostać przerwane. Kopie wypełnionych i przesłanych do KIAB formularzy ZKO3 powinny być cały czas w posiadaniu polskich pracowników delegowanym do pracy w Austrii.

Dla pracodawców nie przestrzegających zapisów wymienionej wyżej ustawy są przewidziane różnorodne kary, włącznie z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Austrii co najmniej przez jeden rok.

Pracodawcy zatrudniający do 3 pracowników opłacanych poniżej przepisowych stawek taryfowych będą karani grzywną w wysokości od 1 tys. EUR do 10 tys. EUR, za każdego pracownika. W przypadku ponownego stwierdzenia przez organy kontrolne łamania przepisów grzywna wyniesie od 2 tys. EUR do 20 tys. EUR, za każdego pracownika.

Pracodawcy zatrudniający więcej niż 3 pracowników opłacanych poniżej przepisowych stawek taryfowych będą karani grzywną w wysokości od 2 tys. EUR do 20 tys. EUR za każdego pracownika. W przypadku ponownego stwierdzenia przez organy kontrolne łamania przepisów grzywna wyniesie od 4 tys. EUR do 50 tys. EUR, za każdego pracownika. Dodatkowo pracodawcy będą zobowiązani do wypłacenia pracownikom zaległych różnic wynagrodzenia oraz uzupełnienia austriackiemu zakładowi ubezpieczeń społecznych zaległych składek.

W przypadku pracodawców nie zarejestrowanych i nie mających własnej siedziby na terenie Austrii (ausländische Arbeitgeber), kary będą nakładane nie tylko za wspomniane wyżej zaniżanie płac, ale również za utrudnianie urzędowym organom przeprowadzania czynności kontrolnych polegające np. na odmowie wpuszczenia kontrolerów na plac budowy i do pomieszczeń biurowych, odmowie udostępnienia dokumentacji pracowniczej, czy też braku opisanej wyżej dokumentacji pracowniczej. W tych przypadkach grzywny mogą wynosić od 500,00 EUR do 5 tys. EUR, a przy ponownym stwierdzenia uchybień od 1 tys. EUR do 10 tys. EUR.

Austriaccy pracodawcy mogą być ukarani grzywnami w podobnym wymiarze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie odprowadzania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne lub zalegania w opłacaniu tych składek.

Pracodawcy nie zarejestrowani i nie mający własnej siedziby na terenie Austrii (ausländische Arbeitgeber), kontynuujący pracę pomimo orzeczenia w stosunku do nich wcześniejszego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Austrii, będą karani grzywną od 2 tys. EUR do 20 tys. EUR.

W przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodach reglamentowanych przed rozpoczęciem pracy w Austrii fakt ten należy fakt ten zgłosić do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań i Gospodarki (www.bmwfw.gv.at ). Lista zawodów reglamentowanych oraz stosowne formularze zgłoszeniowe opublikowane są na stronie internetowej tego ministerstwa. W zakładce „Unternehmen” wchodzimy na „Grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung“, gdzie pod poniższym linkiem są szczegółowe informacje : http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx .

 

UWAGA! Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych na podstawie informacji zawartych w tej notatce, mimo iż sporządzona została przy zachowaniu z naszej strony staranności . Moc wiążącą posiadają jedynie polskie i austriackie przepisy zawarte w stosownych ustawach i innych aktach normatywnych.